Genieten van kunst…

Website

Graag willen wij u wijzen op de vernieuwde website van de Waddinxveense Kunst Kring (waddinxveensekunstkring.nl).
Mocht u, onverhoopt, nog problemen ondervinden met het gebruik van de website, dan kunt u altijd contact opnemen met Jan Timmermans: tel 06-40945537 die u vervolgens graag door de nieuwe website loodst.

Voor de leden/donateurs, die niet over een computer beschikken, bestaat, in overleg met Palet Welzijn, de mogelijkheid om elke tweede en vierde maandag van de maand van 09:30 tot 11:00 uur in het Anne Frank Centrum via een daar aanwezige computer en met hulp in te loggen op de website van de WKK. Mocht u zelf artikelen, aanvullingen (actueel houden van) en/of mededelingen op de website willen plaatsen, bijvoorbeeld onder de Activiteiten of Kunst van leden, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres van de WKK: info@waddinxveensekunstkring.nl.

Tweede fotoclub

Binnen de WKK neemt de animo voor fotografie toe. De fotoclub die in 2017 werd opgericht heeft de grens van het maximale ledental bereikt. Hierom overweegt het bestuur een tweede club op te richten. De nieuwe club zal dezelfde formule hanteren als de eerste. De hoofdopzet is de volgende: per jaar zijn er 14 bijeenkomsten op nog te bepalen middagen. Globaal 8 maal voor de zomer en 6 maal erna. De ene middag wordt gebruikt voor een foto-excursie, in daaropvolgende middagen (meestal twee) worden de resultaten besproken. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud van de foto (compositie; zeggingskracht; e.d.) en is de techniek ondersteunend. De positieve feedback die hiervan uitgaat, blijkt een stimulans te zijn om aan de exposities van de WKK deel te nemen.  De contributie is € 35 per half jaar en alleen leden en donateurs van de WKK kunnen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl. Bij voldoende aanmeldingen wordt een bijeenkomst belegd met alle geïnteresseerden om de tweede fotoclub daadwerkelijk te starten.

Eindejaarsborrel

Het verheugt ons zeer u te kunnen berichten dat de geplande eindejaarsborrel op 19 december a.s. om 17:00 uur zal plaatsvinden op de Kinderboerderij Dierendal, Waddinxveen. U bent allen van harte welkom!

Nieuw adres penningmeester

Hierbij delen wij u mede dat onze penningmeester Gert Breteler is verhuisd naar Essengaarde 7, 2742 TV Waddinxveen. Verdere contactgegevens zijn onveranderd. Wij wensen Gert en zijn vrouw Corrie veel woonplezier in hun nieuwe omgeving.

Dit jaar geen expositie gemeentehuis

Dit jaar zal de Waddinxveense Kunst Kring in de periode eind december 2019 begin januari 2020 geen expositie te organiseren in het gemeentehuis van Waddinxveen. De belangrijkste reden hiervoor is de omstandigheid dat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waddinxveen niet in het gemeentehuis plaatsvindt. Daarom, afgezet tegen de fysieke inspanningen en kosten die de WKK moet maken, heeft het bestuur besloten dit jaar geen expositie in het gemeentehuis te organiseren.

Art Buddies

Omdat de belangstelling voor dit project vanuit de leerlingen van het Coenecoop College iets achterbleef bij de verwachtingen is dit project voor het schooljaar 2019 – 2020 voorlopig even in de “ijskast” gezet. Wel zijn wij met het Coenecoop College in gesprek om vanuit een win-win situatie ons te richten op een kansrijkere samenwerking in wellicht nog dit schooljaar maar zeker in de komende schooljaren.

Lezingen Waddinxveense Kunst Kring in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, Waddinxveen:

Op 19 november a.s. om 19:30 uur geeft de heer Gejus van Diggele een interessante lezing  en zal ingaan op de “speelkaart als kunst en de onbekende kant hiervan”. Voor meer informatie >>>>>

Op 12 december a.s. om 19:30 uur zal mevrouw Patricia Huisman, een inmiddels bekende enthousiaste spreekster bij de WKK, een lezing over “de tuinen van Monet” geven. Voor meer informatie >>>>>

Terugblikken

Een terugblik op de museumexcursie 30 oktober jl.               

Een terugblik op de 10e Open Atelier Route van 5 en 6 oktober jl.               


Expositiekalender 2019/2020

Om van de laatste exposities op de hoogte te blijven kunt u via het blok “Lopende Exposities” op de home pagina direct naar de site met de expositiekalender gaan.  Voor de expositiekalender >>>>>

Nieuwsbrief op papier:  WKK Nieuwsbrief Nr 277 november 2019